-->
Một lần nữa, hôm nay Láng lại ngồi lại kể câu chuyện mụn của mình. Không phải là câu chuyện hơn 1 năm trước khi từng bị mụn rất nặng, mà là lần này Láng lại bị lại, không nhiều như lần trước, nhưng cũng toàn mụn viêm nặng và cũng lần này, Láng rút ra được nhiều kinh nghiệm hơn, nhất là khi bị mụn ở Việt Nam, Láng nghĩ sẽ phù hợp với các bạn đang bị mụn ở Việt Nam, hay các bạn hay đi đi lại lại giữa các vùng miền khí hậu khác nhau.